Ziemellatvija.lv ARHĪVS

Strenču novada domes sēdē lems par sadarbības iespējām ar citām pašvaldībām

Sarmīte Ozola

2016. gada 20. janvāris 09:54

247
Strenču novada domes sēdē lems par sadarbības iespējām ar citām pašvaldībām

Rīt, 21. janvārī, notiks kārtējā Strenču novada domes sēde, teikts paziņojumā pašvaldības mājas lapā. Šajā sēdē izskatīs virkni jautājumu, par kuriem ziņos domes priekšsēdētājs Jānis Pētersons un deputāts Aigars Leitis.


Izskatāmie jautājumi ir sekojoši: 

ZIŅO: J.Pētersons

1.      Par parādu piedziņu 2015.gadā. 

2.      Par 2015.gadā jaunizveidotu pieslēgumu nodrošināšanu projektu ietvaros izbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

3.      Par projektu līdzfinansējumu izvērtējumu.

4.      Par pašvaldības līdzdalības koncepciju un iespējām LEADER projektu pieteikumu konkursos plānošanas periodā 2016-2020.

5.      Par pašvaldības Administratīvās komisijas darbu 2015.gadā.

6.      Par pašvaldības sadarbības iespējām (koncepciju) ar citām pašvaldībām.

7.      Par finansējuma piešķiršanu skolēnu stipendijām.

8.      Par Strenču novada domes amatpersonas paraksta tiesībām.

9.      Par Strenču novada domes 2015. gada pamatbudžeta izpildi.

10.      Par Strenču novada domes 2015. gada speciālā budžeta izpildi.

11.      Par Strenču novada domes 2015. gada ziedojuma un dāvinājuma budžeta izpildi. 

12.      Par Strenču novada bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

13.      Par autotransporta degvielas izmantošanas limita noteikšanu.

14.      Par pirkuma līguma slēgšanu Strenču novada pašvaldības īpašumam Gaujas ielā 4, Plāņu pagastā.


ZIŅO: A.Leitis

15.      Par Strenču novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Tirgus ielā 2, Seda  iznomāšanu.

16.      Par 16.11.2015. domes lēmuma, prot. Nr.11., 15.§ “Par dzīvojamās platības maiņu” atcelšanu.

17.      Par īpašuma “Smaidas”, Plāņu pagasts, Strenču novads, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

18.      Par īpašuma “Kreiļi”, Plāņu pagasts, Strenču novads, zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

19.      Par zemes nomu Sedas pilsētā.

20.      Par zemes vienības “Āži 1” Plāņu pagastā nomu.

21.      Par zemes nomu.

22.      Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu.